Workshops

Forebyg stress – skab trivsel i fællesskab

Gode relationer som buffer for stress

Mennesket er et socialt væsen – også når det går på arbejde. Vi indgår i sociale relationer, som er med til at etablere social dynamik. Samarbejde, kommunikation, fælles værdier, normer og adfærd formes gennem disse sociale relationer.

Trivsel på arbejdspladsen handler om man oplever; at få social støtte og feedback fra ledere og kollegaer, er et godt samarbejde og god kommunikation om det nuværende og fremtidige arbejde, at der holdes velfungerende møder og generelt en adfærd, der bygger på tillid og anerkendelse.

På denne workshop vil du præsenteret for teori om social kapital for at kunne bruge det som en del af jeres daglige praksis i udviklingen af en tillidsbaseret samarbejdskultur, der fremmer trivsel og forebygger stress. Der vil være fokus hvordan man både at tage vare på egen og andres trivsel på såvel den korte som lange bane.

Indhold

 • Styrk den sociale kapital – udvikle stærke relationer
 • Klar kommunikation i kompleks og foranderlig hverdag
 • Anerkendelse og tillid som booster for samarbejdet
 • Opbygning af samtalekulturen
 • Teamet som stressbuffer
 • Feedbackens rolle i stressforebyggelse

Udbytte:

Du får en intro til ”hvad er social kapital” og mulighed for at se på hvor der ligger udviklingspotentiale i din organisation. Du bliver præsenteret for konkrete tænke- og handleværktøjer som kan omsættes i den daglige kommunikation og koordinering omkring jeres kerneydelse. Du får lejlighed til at se på hvordan du i din organisation kan fremme en feedbackkultur som bidrager til at forebygge stress.

Deltagere: Ledere / medarbejdere som ønsker viden om social kapital og hvordan udvikling af jeres teams kan bruges ind i stressforebyggelse.

Form
Der vil være tale om en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, dialoger og praktisk analyse. Workshoppen forløber over 2 dage, og deltagerne vil inden dag 1 modtage en forberedende opgave. Der arbejdes imellem dagene med en selvvalgt organisatorisk opgave med afsæt i dagens inspiration.

Ved interesse eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig og vi får en dialog om hvordan det kan afstemmes netop dit/jeres behov.

Ledelse af forandring og stabilitet

Som leder vil du sikkert ofte opleve at komplekse, flertydige og modsætningsfyldte problemstillinger er en del af din daglige ledelsespraksis. En kompleksitet som både kommer til udtryk både opgavemæssigt, relationelt og organisatorisk og stiller krav til dig som leder om at kunne balancere kvalificeret i forskellige ledelsesmæssige paradokser.

Nogle af de store udfordringer for ledelse i dag er at kunne balancere mellem udvikling og drift, tillid og kontrol, standardisering og individualisering, nærvær og distance og mestre samtidigheden af mange forskelligartede krav og forventninger.

Hvordan kan man andre ord balancere mellem en hensigtsmæssig stabilitet og samtidig skubbe gang i en ny forandringsproces? Hvordan kan man på den ene side sætte klare rammer og samtidig give plads til fleksibilitet i opgaveløsningen? Hvordan kan man på den ene side udvide blikket for kompleksiteten i den enkelte arbejdsopgave og på den anden side reducere den? Hvordan undgår man at blive fanget af i de mange forskellige rationaler og det paradoksale dobbeltspil?  Det kan måske være nogle af de spørgsmål du er optaget af?

Indhold

På denne workshop vil du præsenteret for anerkendte teorier om paradoksledelse og forskellige modeller i fht. at kunne bruge paradokstænkningen som en del af din daglige praksis og værktøj i din ledelseskommunikation

Udbytte:

Du får en intro til hvad er paradoksledelse og mulighed for at arbejde med de paradokser, som du/ jeres organisation aktuelt er mest optaget af. Du bliver præsenteret for tænke- og handleværktøjer til at skabe mening og handlekraft i paradokser. Undervejs får du også mulighed for at se på dit eget ledelsesmæssige paradoks og hvilken ledelsesadfærd som med fordel kan udvikles.

Deltagere:

Ledere som ønsker viden om paradoksledelse og at forstå eget og organisatoriske paradokser samt mestring heraf. Der er en forudsætning at du ledelsesansvar, men ikke at du er bekendt med paradoksledelse forinden, da du vil få udleveret relevant litteratur. Max 10 deltagere.

Form:
Der vil være tale om en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, øvelser og dialog

Ved interesse eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig og vi får en dialog om hvordan det kan afstemmes netop dit/jeres behov.

God Feedbackkultur fremmer teamets læring

Feedback er et værktøj, der kan bruges til at påvirke andres adfærd i en bestemt retning. Gruppens samspil og dets evne til at give og modtage er centralt i forståelsen af hvordan det sociale system kan bruge feedback til af styrke den fælles videns- og læringsarena.

Et grundlæggende element i en vellykket feedbackproces er individernes evne til at være opmærksom på og forstå hvad der foregår følelses- og tankemæssigt i en selv og andre menneske. Et fællesskab, hvor den enkelte oplever en følelse af tryghed og gensidighed i arbejdsrelationerne har grundlæggende betydning for evnen til at give og modtage feedback. Hvis modtageren skal have glæde af feedbacken, skal den gives på en måde, så den modtages i hjernens tænkende del og kan omsætte sanseindtryk til læring og motivation

Dit udbytte

På workshoppen vil du blive præsenteret teori omkring feedback og få mulighed for at træne en dialogisk tilgang til feedback, hvor man udvikler sig selv og hinanden i en klar ramme.

Du får en teoretisk og praktisk indføring i:

 • Forskellige former for feedback
 • Feedbackens rolle i samarbejdsrelationer
 • Feedbackens indvirkning på teamets læringskultur
 • Hjernen som aktiv medspiller
 • Konkrete redskaber til konstruktiv feedback

Dagen slutter med at du får mulighed for at lave din egen handlingsplan for, hvordan du kan anvende dagens input og redskaber i dine samarbejdsrelationer.

Deltagere

Henvender sig til både ledere og medarbejdere som ønsker at arbejde med deres feedback-kommunikation og ønsker at styrke den organisatoriske feedbackkultur.

Form
Der vil være tale om en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, dialog og øvelse.

Ved interesse eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig og vi får en dialog om hvordan det kan afstemmes netop dit/jeres behov.

Workshop: Sund arbejdsplads for alle aldre

I 2030 forventes aldersgruppen 55-64 årige at udgøre 30 % eller mere af arbejdsstyrken i mange europæiske lande og mange lande har allerede hævet pensionsalderen.Der er således en samfundsmæssig forventning eller krav om, at ældre bliver længere på arbejdsmarkedet, hvilket flere og flere er begyndt at efterleve og samtidig, for nogens vedkommende, selv har et ønske om. Forskning, at vi i vores ”tredje eller fjerde” alder som mennesker udviser størst forskellighed og at der er en tæt sammenhæng mellem arbejdsbetingelser og fastholdelse af senior-arbejdstagere. Derfor er flere gode grunde til at sætte fokus på hvordan kan vi forstå og tænke et bæredygtigt samt attraktivt arbejde gennem et helt arbejdsliv.

 

Indhold

Seniorerne – hvem er de?

Skoler indenfor aldersforskningen. Hvordan kan man forstå og tænke alder?

Forskning i” visdom”. Hvad ved vi om seniorhjernen?

Livsløbspsykologien – forandring og kontinuitet. Hvordan kan man arbejde med livslang læring?

Livsfasemodellen. Hvordan ser den gode balance mellem arbejds- og fritidsliv ud?

Sund aldring og sociale relationer. Hvordan er det muligt at fremme bæredygtigt arbejde gennem hele arbejdslivet?

Udbytte

Workshoppen vil give dig en introduktion til seniorpsykologiens teori og anvendelse i en organisatorisk kontekst, tage fat på sejlivede myter og fakta omkring aldring og give inspiration til hvordan i jeres organisation kan arbejde sammen om at støtte et sundt og produktivt arbejdsliv i alle aldre.

Deltagere:

Ledere og andre som ønsker viden om den aldrende arbejdsstyrke og ønsker inspiration til at igangsætte initiativer i fht. et at fremme et godt arbejdsliv hele arbejdslivet

Form:
Der vil være tale om en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, øvelser og dialog.

Ved interesse eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig og vi får en dialog om hvordan det kan afstemmes netop dit/jeres behov.